Blog

Teatsen 21-06-2015

0 Comments 📁 Keatspartijen 🕔23.juni 2015
Teatsen 21-06-2015

Freeds wie it noch te wiet om it strjittefolleybal op it sportfjild te halden en is it úteinlik yn de Twirre spile. Sneins, 21 juny, stûn de twadde teatspartij yn Wytgaard op de planning, soe it droech bliuwe wie de grutte fraach. We ha even in bytsje rein hân mar it is dochs wer knap slagge!! Mei 12 partoer wie it wer in grut sukses.

Klik op de ûndersteande foto’s om alle foto’s te besjen.

CATEGORIE PRIJS NAMEN
Teatsen 1e
2e
3e
Pieter Deelstra, Reinier Visser en Anneke Schuuran
Watze Roorda, Hedwig Jorna en Geke Koopmans
Wim Schuurman, Bintine Tjalma en Paulina Boonstra

 

Deel dit artikel

No Comments

Noch gjin reaksjes..

Skriuw in reaksje hjirunder.

Write a Comment

<