Category "Keatspartijen"

Ledenpartij 05-06-2016

Ledenpartij 05-06-2016 (0)

In dei nei de Slachte marathon stûn der ek de earste ledenpartij fan 2016 op it programma. Om de jeugdclub fan Wytgaard in wykein nei Amelân wie, wieden der net in hiel soad keatsers. Klik op

Fierder Lêze
Duhuox strjitkeatsen 22-05-2016

Duhuox strjitkeatsen 22-05-2016 (0)

De jierlijkse Duhoux-strjitkeatspartij yn Wurdum hie dit jier in extra feestelijk tintsje omdat Hotel - Eetcafé Duhoux yn Wurdum dit jier 100 jier bestiet. Nei it keatsen kryg de famylje út namme fan de keatsferiening

Fierder Lêze
Keningspartij 01-05-2016

Keningspartij 01-05-2016 (0)

Omdat it waar foar Keningsdei 27 april 2016 net al te best like waard der yn oerlis mei de perklizzers besletten de earste keatspartij fan it seizoen 2016 ut te stellen nei snein 1 maaie.

Fierder Lêze
Foto’s jeugdtrainen 2016

Foto’s jeugdtrainen 2016 (0)

Under lieding fan ús jeugdtrainer Berend Riemersma binne de jeugdleden alwer wiken fanatyk oan it trainen. Moai al dat jonge talent, goed trainen bliuwe! Hjir in pear foto's.  

Fierder Lêze
Ouder en Kind partij 10-09-2015

Ouder en Kind partij 10-09-2015 (0)

Tongersdei 10 septimber 2015 wie wer de Ouder en Kind partij. Der dieden wer in soad bern mei harren alders mei, hartstikke leuk!! Ek de bekers foar de jeugd waarden út dielt. Sjoch hjirûnder de foto's.    

Fierder Lêze
Ledenpartij 06-09-2015

Ledenpartij 06-09-2015 (0)

Snein 6 septimber wie de fjirde ledenparty fan 2015. Moarns wie der wer in soad jeugd en se lieten harren troch in bytsje reinwetter net út it fjild slaan. Middeis waard it waar better en wie it

Fierder Lêze
Keatsmuorre wurdt goed brûkt

Keatsmuorre wurdt goed brûkt (0)

De keatsmuorre en it sportfjild wurde goed brûkt dizze simmer! De keatsmuorre yn Wytgaard is no in pear wike klear, de kleuren sitte op it beton en de linen steane der dúdlik op. It resultaat is

Fierder Lêze
Teatsen 21-06-2015

Teatsen 21-06-2015 (0)

Freeds wie it noch te wiet om it strjittefolleybal op it sportfjild te halden en is it úteinlik yn de Twirre spile. Sneins, 21 juny, stûn de twadde teatspartij yn Wytgaard op de planning, soe

Fierder Lêze
Loting Teatsen 2015

Loting Teatsen 2015 (0)

Yn gearwurking mei de perkliskommisje hat krekt de lotting plak fûn. Sjoch no by wa ast moarn sist! We beginne om 13:00 oere en nim dyn racket mei! Oant moarn! 1 Wim Schuurman Bintine Tjalma Paulina Boonstra 2 Sjoerd Mulder Redmer Wolters Wietse

Fierder Lêze
Ledenpartij 07-06-2015

Ledenpartij 07-06-2015 (0)

Snein 7 juny wie de twadde ledenparty fan 2015. Mei moarns wer in soad jonge jeugd, spitigernôch wie de alder jeugd op clubreiske nei Amelân. It is moai om te sjen hoe folle wille de jongste

Fierder Lêze