Category "Keatspartijen"

Ledenpartij 17-05-2015

Ledenpartij 17-05-2015 (0)

Nei de Keningspartij, wêr't eltsenien oan mei dwaan, op 17 maaie de earst ledenpartij fan it keatsseizoen 2015. Der wie in soad dielname, mei wer in soad jeugd mar ek in soad alderen. It wie

Fierder Lêze
Keningspartij 27-04-2015

Keningspartij 27-04-2015 (0)

De start fan it keatsseizoen 2015. Dit jier mei de jongste jeugd ek mei dwaan oan de ledenpartij en de opkomst wie grandioos. We hawwe in soad leuke foto's fan de nije talinten. CATEGORIE PRIJS NAMEN HEREN 1e 2e Watze Roorda, Jon de

Fierder Lêze
One Wall Handball clinic 21-04-2015

One Wall Handball clinic 21-04-2015 (0)

Juster 21 april 2015 ha we de earste muorrekeats clinic hân oftewol it ynternasjonale One Wall Handball. Trainer Henk Haar hat de ôfrûne wiken al clinics joen op de basisskoallen yn Wurdum en Wytgaard en juster

Fierder Lêze
Stritlizze by it nije ûnderkommen 21-03-15

Stritlizze by it nije ûnderkommen 21-03-15 (0)

Ofrûne wike binne de leidingen fan it nije ûnderkommen oanslúten en sneon hawwe mei in stel frijwilligers út Wytgaard it terras wer straten. No kin alles wer flak makke wurde en it gers wer groeie,

Fierder Lêze
Najaarsvergadering 21-11-2014

Najaarsvergadering 21-11-2014 (0)

Op 21 november was de najaarsvergadering van KV MENL in Wirdum bij Duhoux. Er waren 15 leden aanwezig, dus een mooie opkomst. Tijdens deze vergadering zijn we het afgelopen kaatsseizoen doorgelopen en hebben we alvast besproken wat

Fierder Lêze
Nij ûnderkommen en keatsmuorre

Nij ûnderkommen en keatsmuorre (1)

Tige bliid binne wy mei ús nije ûnderkommen! Yn gearwurking mei it doarpsbelang wurdt der wurke oan ien ûnderkommen foar de keatsferiening, de merkekommisje en Oant no ta. Derneist komt der in echte keatsmuorre!!! Sjoch

Fierder Lêze
Ledenpartij 07-09-2014

Ledenpartij 07-09-2014 (0)

De fjirde ledenpartij fan it jier 2014. We moesten hjoed in bytsje kreatyf weze omdat de keatskeet al ferhuze wie. Omt se mei koarten beginne mei it nije underkommen. Mei wer moai waar waard der

Fierder Lêze
Ouder kind partij 11-09-2014

Ouder kind partij 11-09-2014 (0)

11 septimber wie wer de ouder kind partij. Der wie in hiele grutte opkomst! Nei ôfrin wie de útreiking fan ferskate prizen. Joey Dijkstra wun earst de beker fan it kompetysje keatsen en dernei ek

Fierder Lêze
Strjitkeatsen 21-09-14

Strjitkeatsen 21-09-14 (0)

21 september wie it jierlijkse strjitkeatsen de Duhouxpartij. Der waard leuk keatst en it wie gesellich op it terras yn Wurdum. By de jeugd hieden Joey en Sido even soad punten dus krigen se beide

Fierder Lêze
Teatsen 22-06-14

Teatsen 22-06-14 (0)

22 juni 2014 waard der foar it earst teatst yn Wytgaard. Troch in moaie gearwurking mei Pypskoft, koe der teats wurde yn Wytgaard en wie der nei ôfrin ek in lekker barbecue! It teatsen luts

Fierder Lêze