Blog

Keningspartij 01-05-2016

0 Comments 📁 Keatspartijen 🕔18.juni 2016
Keningspartij 01-05-2016

Omdat it waar foar Keningsdei 27 april 2016 net al te best like waard der yn oerlis mei de perklizzers besletten de earste keatspartij fan it seizoen 2016 ut te stellen nei snein 1 maaie. Dy snein wie it waar ek better en waard der wer moai keatst!

Klik op de ûndersteande foto’s om se allegear te sjen.

CATEGORIE PRIJS NAMEN
Heren 1e
2e
3e
Remco Schuurman en Eelke Nutma
Pieter Deelstra, Jon de Zwaan en Willem Age Hemstra
Arnold Jorna, Watze Jorna en Fokke Sjoerd Mulder
Dames 1e
2e
Wilma Abma, Femke Koopmans en Maaike Jongbloed
Angela Terra, Bintine Tjalma en Tamara Hengst
Jeugd A 1e
2e
Harm Boonstra en Femke Deelstra
Joey Dijkstra, Anke Boonstra en Brecht Hemstra
Jeugd B (ouderen)

Jeugd B
(jongeren)

1e
2e1e
2e
Stijn Siccama
Daan TerpstraNiels van der Weij en Hidde Roorda
Fedde Boersma en Silke Mulder
 Begjinnerspul  1e
2e
Marre Roorda en Mark van der Weij
Sjoerd Mulder en Aniek Siccama

 

Deel dit artikel

No Comments

Noch gjin reaksjes..

Skriuw in reaksje hjirunder.

Write a Comment

<