Blog

Ledenpartij 07-09-2014

0 Comments 📁 Keatspartijen 🕔16.oktober 2014
Ledenpartij 07-09-2014

De fjirde ledenpartij fan it jier 2014. We moesten hjoed in bytsje kreatyf weze omdat de keatskeet al ferhuze wie. Omt se mei koarten beginne mei it nije underkommen. Mei wer moai waar waard der wer tige leuk keatst, de opkomst hie noch wol wat better kinnen. Rienk Visser hie sa wol by de jeugd as by de heren de twadde prys, moai dat de jeugd trochstreamt.

CATEGORIE PRIJS NAMEN
HEREN 1e
2e
Pyt Roorda, Fokke Sjoerd Mulder, Arnold Jorna
Alfred Hoekstra, Harmen Talsma, Rienk Visser
DAMES 1e
2e
Catrien Schuurman
Ymkje Roorda
JEUGD A 1e
2e
Joey Dijkstra, Hessel Boersma
Rienk Visser, Anke Boonstra
JEUGD B 1e
2e
Hilde Mulder
Nynke Ytsje Boonstra

 

Deel dit artikel

No Comments

Noch gjin reaksjes..

Skriuw in reaksje hjirunder.

Write a Comment

<