Blog

Ledenpartij 17-05-2015

0 Comments 📁 Keatspartijen 🕔02.juni 2015
Ledenpartij 17-05-2015

Nei de Keningspartij, wêr’t eltsenien oan mei dwaan, op 17 maaie de earst ledenpartij fan it keatsseizoen 2015. Der wie in soad dielname, mei wer in soad jeugd mar ek in soad alderen. It wie de blomkespartij dus eltsenien gong mei in leuk blomke nei hûs.
We hawwe spitigernôch noch gjin foto’s fan de dizze dei, as der foto’s binne graach opstjoere nei it bestjoer.

CATEGORIE PRIJS NAMEN
HEREN A 1e
2e
3e
Pieter Deelstra
Hylke Andringa
Pyt Roorda
Heren B 1e
2e
Bauke Jongbloed, Eelke Nutma,Catrien Schuurman
Roel Elzinga, Jon de Zwaan, Bouke de Vries
Dames 1e
2e
Angela Terra, Hannie van Wijngaarden, Dikkie van der Werf
Wilma Abma, Saskia Mulder, Maaike Jongbloed
Jeugd A 1e
2e
Roy Dijkstra, Brecht Hemstra
Theo Hoekstra, Jarig Boersma, Simon Deelstra
Jeugd B 1e
2e
Thom de Vries, Sydo Nijp
Hilde Mulder, Stijn Siccama

 

Deel dit artikel

No Comments

Noch gjin reaksjes..

Skriuw in reaksje hjirunder.

Write a Comment

<