Blog

Ledenpartij 29-06-14

0 Comments 📁 Keatspartijen 🕔16.juli 2014
Ledenpartij 29-06-14

Der moast hjoed in bytsje troch keatst wurde want om 18.00 oere moast Nederlân foetballe tsjin Mexico en dat woe eltsenien fansels ek sjen. Op it keatsfjild wieden der al in soad yn it oranje mar nei it keatsen yn de Twirre noch mear. Foar dat de wedstryd begon koe noch krekt even de prysútreiking dien wurde. De moaie keatsdei waard ôfslutten mei in moaie oerwinning fan oranje!

CATEGORIE PRIJS NAMEN
HEREN A  1e
2e
Pyt Roorda
Remco Schuurman
HEREN B 1e
2e
Arnold Jorna, Eelke Nutma
Sipke Deelstra, Harm Jongbloed, Aant Mulder
DAMES 1e
2e
Wilma Abma, Helen Schaap
Lenie Jorna, Catrien Schuurman, Saskia Mulder
JEUGD A 1e
2e
Theo Hoekstra
Tjitte Hemstra
BASISSCHOOL 1e
2e
Jarig Boersma, Hilde Mulder, Mirthe de Jong
Joey Dijkstra, Nynke Ytje Boonstra

 

Deel dit artikel

No Comments

Noch gjin reaksjes..

Skriuw in reaksje hjirunder.

Write a Comment

<