Blog

Loting Teatsen 2015

0 Comments 📁 Keatspartijen 🕔20.juni 2015
Loting Teatsen 2015

Yn gearwurking mei de perkliskommisje hat krekt de lotting plak fûn. Sjoch no by wa ast moarn sist! We beginne om 13:00 oere en nim dyn racket mei! Oant moarn!

1 Wim Schuurman
Bintine Tjalma
Paulina Boonstra
2 Sjoerd Mulder
Redmer Wolters
Wietse Jan van Wijngaarden
3 Arnold Jorna
Wilma Abma
Tjitte Hemstra
4 Pieter Deelstra
Reinier Visser
Anneke Schuurman
5 Remco Schuurman
Ype Duhoux
Froukje Jongbloed
6 Menno Deelstra
Catrien Schuurman
Angela Terra
7 Edward van der Wal
Harmen Talsma
Maaike Jongbloed
8 Harm Jongbloed
Jitske Andringa
Wytske Jongbloed
9 Watze Roorda
Hedwig Jorna
Geke Koopmans
10 Hylke Andringa
Tjibbe Boonstra
Saskia Mulder
11 Sipke Deelstra
Jon de Zwaan
Piter Andringa
12 Bennie Schuurman
Aant Mulder
Fransien Mulder

De loting is mede mogelijk gemaakt door Appie Blatter en Ruurd Platini.

Over de loting wordt niet gecorrespondeerd.

Deel dit artikel

No Comments

Noch gjin reaksjes..

Skriuw in reaksje hjirunder.

Write a Comment

<